Latitude 64 Opto Exploxer Speed 7 Stable Fairway Driver